[Fatma Aliye Hanım] Refet AUTHOR Fatma Aliye Hanım [cw stones river Book] ePUB – PDF, TXT & Kindle ePUB free


  • Paperback
  • 222
  • Refet AUTHOR Fatma Aliye Hanım
  • Fatma Aliye Hanım
  • Turkish
  • 10 October 2019
  • null

Fatma Aliye Hanım ô 4 review

Free read á PDF, DOC, TXT or eBook ô Fatma Aliye Hanım Refet AUTHOR Fatma Aliye Hanım review Ù 104 Fatma Aliye Hanım ô 4 review Mış fakirlik hastalık gibi dertlerle uğraşmış ama bütün bunlara rağmen okuyup öğretmen olmanın mücadelesini vermiş Refeti. Yaz ld d nem ve toplum d n ld nde d neminin ok tesinde bir kitap olmu Bir kad n n kendi ayaklar zerinde durabilece ini al p kendi gelece ini kendisinin tayin edebilece ini anlatmas g n m zde dahi ge erli ok nemli mesajlard Ve en be endi im y nlerinden birisi de ba karakterin kusursuzca anlat lmamas yd Huysuzluklar na ve yanl lar na da yer verilerek ger ek bir karakter yarat lm bu y zden Refet de irite edici bir y n bulam yorsunuz zellikle son sayfalar nda ok fazla haz ald m Kendini zenginli in par lt s na kapt rmay p ideallerinden vazge meyen kad nlar vard orada

Free read á PDF, DOC, TXT or eBook ô Fatma Aliye Hanım

Refet AUTHOR Fatma Aliye Hanım

Free read á PDF, DOC, TXT or eBook ô Fatma Aliye Hanım Refet AUTHOR Fatma Aliye Hanım review Ù 104 Fatma Aliye Hanım ô 4 review N hikâyesini anlatmıştırFatma Aliye Refet'te toplumun fakir kesiminin hayat hikâyesini gerçekçi bir anlatımla okuyucularına sun. Bir gen k z n al ku u olma ser veni lk defa okudum Fatma Aliye yi ve ok sevdimRefet ok g l gururlu ve idealist bir karakter Bitmesin istedim ke ke retmenlik d nemlerini de okumak m mk n olsayd

Read & Download Refet AUTHOR Fatma Aliye Hanım

Free read á PDF, DOC, TXT or eBook ô Fatma Aliye Hanım Refet AUTHOR Fatma Aliye Hanım review Ù 104 Fatma Aliye Hanım ô 4 review Yazar bu romanında küçük yaşta babasını kaybetmiş annesiyle hayatta bir başına kalmış sürekli aşağılanarak itilip kakıl. Kitaba verdi im puan onu ele tirmeyece im anlam na gelmez ncelikle Bankas n tebrik etmek gerek G n m z T rk esine yap lan eviri ge i olduk a g zel Zaten evirmen kitab n ba nda a klam g n m z T rk esine evrilen kelimeler u an hayat m zda olmayan g ndelik dilde yer almayan kelimelerden olu uyor Yani hepsini al p evirmemi ler Hal b yle olunca kitab n ge ti i d nem de dilin modernize edilmesiyle kaybolmam Fatma Aliye uzun zamand r merak etti im bir yazar m zd Han mlara Mahsus Gazete de kaleme ald yaz lar ve nemi ile sonras nda nas l Halide Edip Ad var n g lgesinde kald gibi konular okumu tum ancak yazar n eserlerini hi okumam t m Yani tarih esini biliyordum ama kalemini bizzat ahit olmam t m Bankas ile Refet daha ula labilir daha okunabilir bir hal ald Bana da okumak kald Refet ge ti i d nem er evesinde de erlendirilmeli O d nem i in olduk a ilerici kad n hareketinin de neferlerinden biri Zaten Fatma Aliye nin daha en ba ndan izdi i ger ek i tablo Refet in yle g zel ve iyi huylu olmay yer yer ukala hatta k stah hareketleriyle destekleniyorOkurken hayat n ok i inden eyler g r yoruz Hatta daha da nemlisi baz eylerin de i medi ini de g r yoruzZaman zaman G ntekin in al ku u nda Refet ten esinlendi ini d nmeden edemiyorum Hatta evirmen Senem Timuro lu da buna de inmi ki g zden ka acak gibi de ilRefet g n m z artlar na g re de erlendirildi inde baz tart mal fikirlere sahip Mesela ev han ml bir han mefendinin nas l olmas gerekti i gibi alaturka tan mlar Ama d nemi er evesinde de erlendirilmesi en do ru olan Sonras nda yazar n ayn paragraf i inde ayn eyleri kelimenin yerlerini de i tirerek s ylemesi s z konusu olabiliyor Benzer c mleleri k sa aral klarla okumaya neden oluyor Ayr ca daha nceden detayl ca tan m yap lm bir karakterin iyi rnek yanlar ok daha ileriki sayfalarda tekrar tekrar dile getirilerek ders verir bir yap ya b r n yorYazar arada bir durup kendini kendi olarak a kl yor Demek istedi ine hikayeye bir ara verip a kl k getirmesi nceki d nemlerdeki pek ok kad n yazar n kar la t bir sorun Ama biz bug n bile yanl anla lma derdiyle bo u tu umuz i in her ne kadar bunu bir kitapta g rmek tercih etti im ey olmasa da nedenini d nem artlar i inde anlayabiliyorum Yazar n kendini a klayarak bir savunma pozisyonu ald ok a k Oysa karakteri Refet in kimselere kar savunma yapma gere i g rmeyen bir insanFatma Aliye ortaya bir kad nlar dayan mas koydu u kadar kimi kad nlar n nas l da ng r s z ve g z n n n ndekini g remeyerek kafas n kullanmayarak ne gibi kaoslara neden olabildi ine de de iniyor neyi bat rd kadar uvald z da kendimize bat rmay ihmal etmiyorCesur bir kitap Refet T pk karakterin kendisi gibi T pk yazar n n dili gibi