[افرا، یا روز می‌گذرد Read] PDF By بهرام بیضایی – Book, Kindle or eBook

Free download افرا، یا روز می‌گذرد

افرا، یا روز می‌گذرد

review ↠ PDF, DOC, TXT or eBook Ö بهرام بیضایی افرا، یا روز می‌گذرد Summary ä 104 افرا یا روز می گذرد نمایشی انتقادی اجتماعی آدم‌های دوران خویش است افرا نیز به مانند سایر آثار استاد روایت یک داستان مستقیم با بهره گیری جزء به جزء نیست بلکه نمایش‌نامه‌ای بر پایه‌ی شخصیت‌های ماجرا و گاه ?.

review ↠ PDF, DOC, TXT or eBook Ö بهرام بیضایی

review ↠ PDF, DOC, TXT or eBook Ö بهرام بیضایی افرا، یا روز می‌گذرد Summary ä 104 ?ا یک خالق و چندین قصه‌گو طرف است و همین عاملی می‌شود نقش هر کدام از افراد محله در رقم زدن سرنوشت خود و دیگری بصورت زنجیروار روشن شود در این شیوه روایت با بیانی عامیانه و تلخ شیوه‌ی روایت متفاوتی را می‌بینی?. 86

بهرام بیضایی Ö 4 Summary

review ↠ PDF, DOC, TXT or eBook Ö بهرام بیضایی افرا، یا روز می‌گذرد Summary ä 104 ?ارد کردن شخصیت‌های جدید است بیضایی در این نمایش‌نامه محدودیت در روایت را بطور کامل می‌شکند و به هر کدام از شخصیت‌های خود وظیفه‌ی روایت بخشی از قصه را می‌پردازد تا مخاطب فقط با یک قصه‌گو طرف نباشد مخاطب ?.

  • Paperback
  • 96
  • افرا، یا روز می‌گذرد
  • بهرام بیضایی
  • Persian
  • 25 July 2019
  • null