[Free Oyunlarla Yaşayanlar] Epub by Oğuz Atay

Read & Download Oyunlarla Yaşayanlar

Free download Oyunlarla Yaşayanlar · PDF, DOC, TXT or eBook Etirdiği beceriksizlik ve gülünç olma korkusundan Atay sürükleyici bir oyun çıkarmış. imdi de Co kun Ermi e z l yoruz

Free download Þ PDF, DOC, TXT or eBook ↠ Oğuz AtayOyunlarla Yaşayanlar

Free download Oyunlarla Yaşayanlar · PDF, DOC, TXT or eBook Tanzimat’tan bu yana sürekli değişen politik ve toplumsal değerler karşısında tutunma. O uz Atay n mr vefa etseydi belki bu kitap ge i d nemi r n olarak adland r lacakt lk iki eseri Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar da toplumsal bir damar illa ki bulundurmakla beraber genel olarak i e d n k nce kendisi ile hesapla an karakterler vard Oyunlarla Ya ayanlar da ise bu hesapla may bir nevi topluma olan borcunu demek saiki zerinden ekillendiren bir ayd n veya yar ayd n karakter olarak Co kun var O uz Atay n gen lik y llar nda ok s k bir sosyalist oldu u ve daha sonra bir tak m hayal k r kl klar ya ad malum O y llarda takip isi oldu u Kemal Tahir ekol ne T rkiye ye zg bir model aray ve d ar da bi ilmi elbisenin buradaki bedene oturmayaca n idrak ba lam nda bir geri d n denebilir bu eser i in Bununla beraber eseri i erik anlam nda toplumsal ger ek ilikten ay ran temel fakt r ise O uz Atay n bize herhangi bir re ete sunmamas Co kun un sorunun fark nda olmas fakat ne yapaca n bilmemesi Kald ki Co kun ideal denebilecek bir ayd n profili de de il O uz Atay dergicilik g nlerinde yazd Ne yapmal isimli makalede ortodoks marksist anlay a ters d ecek bir ekilde bireysel geli imin nemine vurgu yapar Ancak bu toplumdan soyutlanm egoist bir bireycilik de ildir D nyay de i tirmek isteyenlerin i e nce kendilerinden ba lamalar n sal k veren ve ideal toplumun bu olgunluk seviyesindeki ki ilerden olu aca n s yleyen bir d ncedir bu Co kun ise me hur Ey halk m utanm yor musun geri kalmaya tiradinda ac bir ironi e li inde g rd m z gibi halk yarg lama hakk n kendisinde bulur Fakat zerine d eni yapabildi ini s ylemek tart ma g t r r Bu bahsettiklerim Co kun un ger ekteki izd m ne denk geliyor Oysa o daha ziyade oyunlarda ya yor yle ki bir ok noktada oyun ve ger ek birbirinden ay rt edilemez halde Cemile ise Co kun un ve hatta eserlerinde evlilik hayat n ve kad n yarat c l n ve kendini a man n n ndeki engelin simgesi olarak resmedebilen O uz Atay n bak a s ndan bak ld nda bu durumun ana sorumlusu olmad kabul edilmekle beraber Co kun un ve di er oyunlarla ya ayanlar n pa alar ndan tutup ayaklar n yere bast rmaya al an bir zaptiye gibi Oysa toplumsal norma g re de erlendirildi inde ku kusuz bu hikayedeki kurband r Cemile Bu dar bo azdan k i in Emel e s n r Co kun Oysa Emel ne Hikmet in Bilge sidir ne de O uz un Sevin i Ger eklik d zleminde hi bir tutama kalmayan Co kun un sonudur buYazd oyunda bir oyun yazar n konu eden O uz Atay ona ve evresindekilere de nas l yaz lmas gerekti ini tart t rarak i i e ge en katmanlarla zyinelemeli anlat m tutturmu Bu a dan i erikteki gelenek i yenilik i denge bi imde postmodern yenilik ilikten yana bozuluyor denebilir

Oğuz Atay ↠ 0 Free download

Free download Oyunlarla Yaşayanlar · PDF, DOC, TXT or eBook Ya çalışan Türk okur yazarının kara güldürüsü Eylemsizlikle geçmiş bir yaşamın g. Hayat fazla ciddiye alma yoksa delirirsin c mlesi zerine yaz lm t r bence bu oyun Atay ile yeni tan t k i imden bir ses zamanla onu ok ciddiye alaca m s yl yor

  • Paperback
  • 108
  • Oyunlarla Yaşayanlar
  • Oğuz Atay
  • Turkish
  • 05 June 2019
  • null